Panel diskusija “Potrebe starih i podrška društva”

Panel diskusija – Potrebe starih i podrška društva, održana je 05.06.2018. godine u prostorijama Kluba za odrasla i stara lica Vitaplan. Prisustvovalo je 30 predstavnika/ca gradskih i pokrajinskih institucija, kao i nevladinog sektora.

Nakon pozdravne reči nacionalne sekretarke Kolping društva Srbije, Melinde Tomić i predstavljanja usluga koje Kolping društvo Srbije realizuje, reč je imala Anđelija Đolović savetnica za socijalanu zaštitu u Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu, koja je prisutne upoznala sa dosadašnjim aktivnostima koje zavod realizuje kao i sa daljim planovima u cilju unapređenja položaja starih u društvu. Kao važan faktor nepovoljnog položaja prepoznato je siromaštvo i izostanak međugeneracijske saradnje, koja je izgubila vrednost u društvu. Susrećemo se sa porastom broja starih i produženjem životnog veka, te se javlja poseban problem usled nedovoljnog broja ustanova za smestaj starih, dugom listom čekanja, nedovoljnim brojem zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite i posledično sa samim kapacitetom usluga koje te ustanove nude. Budući da Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu sprovodi mehanizme za razvoj usluge za osetljive grupe, procenjuje se kao važna oblast rada, rad sa porodicom, jačanje njihovog kapaciteta, te edukacija srodinika za brigu o starima.

Da stari žive sami, bez porodične solidarnosti i sa penzijom koja je ispod proseka, potvrdila je i predstavnica Centra za socijalni rad, Katarina Stolić koja ističe da je neophodno povećati broj usluga za stara lica posebno u ruralnim sredinama. Iako se broj usluga za negu starih proširuje i dalje se pokrivaju u najvećem broju osnovne potrebe. Dosadašnji primeri dobre prakse jesu upravo dnevne usluge u zajednici, dnevni boravci, “Predah”, Klubovi za stara lica te je potrebno proširiti oblast rada i napraviti standarde za dodatne usluge.

Snežana Knežević iz kancelarije Pokrajinskog zaštitnika građana, izložila je prisutnima problem višestruke diskriminacije sa kojima se stari susreću. Jedan od zaključaka godišnje konferencije Mreže “Život bez nasilja”  jeste da stari nisu upućeni u svoja prava kao i da je potrebno raditi na uspostavljenju Nacionalne strategije o starima kako bi zaživela i realizovala se i u praksi.

Na diskusiji su se pokrenule i izuzetno značajne teme koje se tiču uslova za smeštaj u domove za stare, zahtevne papirološke procedure, uslova u privatnim domovima za stare, neprepoznavanje demencije kao posebnog zdravstvenog stanja u dokumentima koji regulišu rad ustanova koje brinu o starima, diskriminacije prilikom primanja osoba koje su HIV+.

Korak napred u cilju brige o starima svakako je izdvojena saradnja ustanova za smeštaj za stara lica, Centra za socijalni rad, nevladinim sektorom i donosiocima odluke na pokrajinskom i gradskom nivou. Kako bi se izmene zakona i normativa brže i kvalitetnije sprovele u praksi, preporuka je da se formira mreža za podršku starima koja bi radila na:

– mapiranju potreba starih

– formiranju baze pružaoca usluga

– organizovanju preventivnih programa brige o starima

– aktivno učestvovanje u donošenju zakonskih akta koja uređuju ovu oblast

Kako bi se zajedno zauzeli za bolji položaj starih lica u društvu, sa predstavnicima institucuja i udruženjima građana koji su prisustvovali diskusiji, razgovarano je o daljim zajedničkim inicijativama koje bi uticale na veće prisustvo ovih tema i pitanja u javnosti, te efikasniji odgovor na iste.